Login

กระบวนการสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2567/2568

SISM

Step 2

ยื่นใบสมัคร

arrow

กรอกใบสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์

ส่งเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมกับใบสมัคร

การรับเข้าเรียนในเดือนสิงหาคม 2567 จะเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 31 พฤษภาคม 2567

Step 3

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

arrow

หลังจากส่งใบสมัครแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถขอคืนได้โดยเป็นจำนวนเงิน 1,000 ริงส์กิต มาเลเซียน (คิดเป็นเงินไทย ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วง) สำหรับการดำเนินการ

การสมัครจะได้รับการพิจารณาหลังจากชำระเงินเสร็จสิ้น และได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแล้วเท่านั้น

SISM มีความยินดีที่จะประกาศส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษนี้จะแจ้งให้ทราบเมื่อส่งใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาใน SISM โปรดทราบว่าส่วนลดพิเศษมีจำนวนจำกัด และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

Step 4

การประเมินเพื่อรับเข้าและการสัมภาษณ์

arrow

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, ปีที่ 3 และปีที่ 4 จะต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ภาคบังคับ (Cambridge Mathematics)

รายละเอียดของการประเมินจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลเมื่อมีกำหนดการที่แน่นอน

การสัมภาษณ์กับคณะกรรมการรับสมัครเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สมัครและพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง

หมายเหตุ: คณะกรรมการรับสมัครอาจขอประเมินเพิ่มเติม หรือขอเอกสารเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

 

Step 5

การรับเข้าเรียนและการยืนยันสิทธิ์

arrow

ผู้สมัครที่รับให้เข้าเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับ (Letter of acceptance, LoA)

พ่อแม่/ผู้ปกครองต้องตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นการสละสิทธิ์

 

Step 6

การชำระเงินและการลงทะเบียน

arrow

เมื่อได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน, พ่อแม่ หรือผู้ปกครองจะต้องชำระเงินมัดจำ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยี และค่าธรรมเนียมหอพัก (ถ้ามี) เพื่อประกันที่พักของนักเรียน


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัคร

  1. รายงานวิชาการของโรงเรียน/ เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ใน 2 ปีที่ผ่านมา
  2. หลักฐานแสดงปีการศึกษา / ใบรับรองการออกจากโรงเรียนหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
  3. จดหมายรับรองการศึกษาจากโรงเรียน
  4. ใบประกาศนียบัตรของการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น ด้านกีฬา ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ)
  5. Malaysian student’s MyKad (สำหรับนักเรียนชาวมาเลเซีย)/ หนังสือเดินทางสำหรับนักเรียนต่างชาติ – สำเนาหนังสือเดินทาง แสดงข้อมูลหน้าล่าสุดของการเดินทาง
  6. Parents’ MyKad (สำหรับผู้ปกครองชาวมาเลเซีย)/ หนังสือเดินทางสำหรับผู้ปกครองชาวต่างชาติ- สำเนาหนังสือเดินทาง แสดงข้อมูลหน้าล่าสุดของการเดินทาง
  7. หนังสือรับรองการเป็นผู้ปกครอง/ สูติบัตร/ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

(หากเอกสารต้นฉบับไม่เป็นภาษาอังกฤษ ขอความกรุณาแปลเอกสารดังกล่าวให้เป็นภาษาอังกฤษโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง)

*เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น